Onze contactgegevens 

 

DistriOnline
Rotterdam Airport
Rotterdam Arportplein 22
3045AP  Rotterdam The Netherlands

T (0) 180 701160

E-mail info@distrionline.nl

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van DistriOnline. 

 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voor gaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@distrionline.nl , dan verwijderen wij deze informatie

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 


DistriOnline  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt als klant . Hier ondervindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

·        Bedrijfsnaam

·        Voor- en achternaam

·        Adresgegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        IP-adres

·        KVK nummer

·        BTW nummer

·        Debiteurennummer

·        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

·        Internetbrowser en apparaat type

 

Voor het aanmaken van een account hebben we de volgende gegevens nodig :

 

·        Bedrijfsnaam

·        Voor- en achternaam

·        Adresgegevens

·        Land en taalkeuze

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres

·        Voor het aanmaken van een account dient u reeds klant te zijn of aanvraag ingediend te hebben .
Na controle worden uw gegevens aangevuld met uw debiteurennummer, gekoppelde accountmanager en wordt er een toegangslevel toegewezen.

 

Doel en basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. 

DistriOnline verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

·        Verbeteren van onze dienstverlening.

·        Verzenden van onze nieuwsbrief en/of overige content via mail.

·        Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

·        Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

·        DistriOnline analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

·        Om aan je vraag naar extra informatie via informatie via onze website,email of telefoon te beantwoorden.

·        Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (administratie-, bewaar- en belastingplicht).


DistriOnline verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

·        Uw account

·        Voor het aanmaken van een account dient u een geldig KVK nummer te bezitten.

·        DistriOnline doet uitsluitend zaken met bedrijven. Indien u een account als particulier aanvraagt zullen uw gegevens zonder voor afgaande correspondentie volledig uit ons systeem verwijdert worden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

DistriOnline neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingenbesluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of-systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Distri Online) tussen zit.

 

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens


DistriOnline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens:

·        Bewaartermijn       Reden                   Personalia

·        7 jaar                     Belastingdienst     Factuur Adres 

·        7 jaar                     Belastingdienst     Orderhistorie Adres

·        7 jaar                     Formulieren          Beperkt

·        30 dagen               Inlog cookie          Automatisch inloggen

·        Einde relatie         Gegevens worden verwijdert

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

DistriOnline verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  DistriOnline blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies ,vergelijkbare technieken zoals wij die gebruiken

 

DistriOnline gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Monitoring of opname van gesprekken, chats, whatsapp en andere contact wijzes

 

Bij bepaalde transacties kan het nodig zijn dat u ons belt of dat wij u bellen. Dergelijke transacties kunnen ook online chats met zich meebrengen.Wees u ervan bewust dat het bij DistriOnline algemene praktijk is om dergelijke contacten te monitoren en in bepaalde gevallen op te nemen ten behoeve van het opleiden van personeel, het bewaken van de kwaliteit of het bijhouden van bewijs inzake een bepaalde transactie of een bepaald contact.

 

Gegevens inzien,verwijderen en/of aanpassen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account, middels een mooie GDPR tool welke u ook alle inzage geeft en transparantie.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt in dienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar uof een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevens overdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@distrionline.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie , uw pasfoto,  MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  Dit ter bescherming van uw privacy. DistriOnline zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

DistriOnline wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

 

DistriOnline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@distrionline.nl 

 

 


Laatste wijziging: januari 2019