Algemene voorwaarden van:

 

QuickSpot   t.h.o.d.n. QuickSecurity t.h.o.d.n Quickdistrit.h.o.d.n DistriOnline  t.h.o.d.n DevLine Benelux t.h.o.d.n Secu4 
Gevestigd  in bedrijfspark : Rotterdam Airport
Rotterdam Airportplein 22
3045AP  Rotterdam (ZH)
 

Inschrijfnummer K.v.K.: 243428020000

(AS133 WG-16) 


Artikel 1:  Toepasselijkheid, definities

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop - al dan niet tot stand gekomen via de website(s) www.quicksecurity.nl  - www.quickdistri.nl – www.distrionline.nl  – www.devline.nl – www.secu4.nl van QuickSpot gevestigd te Barendrecht,hierna te noemen “de gebruiker”. 
2. De koper wordt verder aangeduid als “de wederpartij”. 
3. Onder “aanbod” wordt verstaan: ieder aanbod van de gebruiker, al dan niet inde vorm van een schriftelijke offerte.
4. Onder “schriftelijk” wordt verstaan:per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “de website” wordt verstaan: dein lid 1 vermelde website(s) van de gebruiker.
6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
7. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
8. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen.


Artikel 2:  Aanbod, prijzen

1.Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. De gebruiker mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. De in een aanbod of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten,handelingskosten en declaraties van ingeschakelde derden. Per product wordt duidelijk melding gemaakt van het hiervoor geldende BTW bedrag en de eventuele kosten.
3. Een samengesteld aanbod verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag de gebruiker de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aanpassen.
5. Het aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren,afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotie materialen/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker geretourneerd. 8. Indien zich tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen, mag de gebruiker de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij inrekening brengen.

 

Artikel 3:  Totstandkoming overeenkomsten 

1.De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van de gebruiker heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt,komt de overeenkomst pas tot stand nadat de gebruiker schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd. 
2. De gebruiker is pas gebonden aan: a. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod; b. mondelinge afspraken; c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst; na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra de gebruiker - zonder tegenwerping van de wederpartij - met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.
3. Tenzij op de website anders wordt vermeld, is de gebruiker pas aan een bestelling via de website gebonden, nadat hij deze schriftelijk - al dan niet middels een automatisch bericht - aan de wederpartij heeft bevestigd. 

Artikel 4:  Inschakeling derden en verwerkersovereenkomsten

Als de gebruiker dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.  Wij hebben verwerkersovereenkomsten met onze derde partijen als GLS etc etc), waarin afgesproken is dat alle klantgegevens alleen voor de daadwerkelijke marktdoeleinden gebruikt worden. Door middel van uw bestelling gaat u akkoord met deze voorwaarden, al dan niet u bewust bent van deze regelgeving.


Artikel 5:  Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt en dat deze informatie juist en volledig is.
2. Door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij alleen worden doorverkocht in de originele, van de gebruiker of diens toeleverancier afkomstige, verpakking. De wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet beschadiging voorkomen.
3. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet,mag de gebruiker de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van de gebruiker niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.


Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

1. De gebruiker houdt alle informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen geheim. De gebruiker verstrekt deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. De gebruiker neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor zijn werknemers en derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn.
3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de gebruiker als gevolg van wet-en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak de vertrouwelijke informatie moet openbaren en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een dooreen rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.


Artikel 7: Gegevens over en van Klant en verwerking van persoonsgegevens


1. Het gebruik door Klant van de Distrionline Producten resulteert in de opslag van gegevens.  Deze gegevens bestaan enerzijds uit de gegevens die Distrionline opslaat over Klant zelf(“Klantgegevens”)  en anderzijds uit de gegevens die door of namens Klant worden opgeslagen in de Administraties binnen de Distrionline Producten (“Administratiegegevens”).
2. De Klantgegevens bestaan onder andere uit contactgegevens, IP adressen en bank- en betalingsgegevens.
Distrionline is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Klantgegevens aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (“AVG”).  Op de verwerking van de Klantgegevens door Distrionline is de Privacyverklaring van toepassing.
3. Distrionline is ten aanzien van de persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Administratiegegevens aan te merken als een verwerker van Klant in de zin van AVG en Klant als een verwerkingsverantwoordelijke. Artikel 28(1) AVG vereist dat tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker een overeenkomst wordt gesloten waarin de verwerking van persoonsgegevens door de verwerker ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke is geregeld. Deze overeenkomst is opgenomen in de Bijlage Verwerkersovereenkomst die een integraal onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden en daarmee de Overeenkomst.
4. Klant blijft te allen tijde eigenaar van de Administratiegegevens. Klant is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Administratiegegevens. Distrionline zal tot zes (6) maanden BR 12.011 | Algemene Voorwaarden abonnement model Avb 3 Pagina 9 van 18 Ongeclassificeerde Versie 5.0 17 mei 2018 na afloop van de Overeenkomst op verzoek van en tegen betaling door Klant van een nader te bepalen vergoeding een kopie van de Administratiegegevens in een algemeen leesbaar formaat aan Klant sturen. Na afloop van deze periode worden de Administratie gegevens verwijderd door Distrionline.
5. Distrionline behoudt zich het recht voor om de Klantgegevens en Administratiegegevens geanonimiseerd te gebruiken voor analysedoeleinden.
6. Distrionline draagt zorg voor een adequate beveiliging tegen verlies, diefstal en ongeautoriseerde toegang of wijziging van de Klantgegevens en de Administratiegegevens. De door Distrionline genomen maatregelen en getroffen voorzieningen zullen redelijk zijn, gelet op de op dat moment gangbare methoden en de gevoeligheid van de opgeslagen gegevens. Distrionline zal Klant op diens verzoek en voor zover redelijk inzage geven in het beveiligingsbeleid van Distrionline ten aanzien van de Klantgegevens en de Administratiegegevens.


Artikel 8: Levering, leveringstermijnen

1.Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij hem schriftelijk ingebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Een overeengekomen termijn gaat in op het moment dat de gebruiker alle voorde levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen(vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de termijn naar evenredigheid verlengd.
3. De gebruiker mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk factureren.
4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze het pand, het magazijn of de winkel van de gebruiker verlaten of de gebruiker aan hem heeft meegedeeld dat de zaken kunnen worden afgehaald.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door de gebruiker te bepalen wijze. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die verband houdt met de verzending of het transport. 
6. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij,niet mogelijk blijkt de bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag de gebruiker de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt de gebruiker dan binnen een door de gebruiker gestelde redelijke termijn alsnog instaat de zaken te leveren of haalt deze alsnog af.
7. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aanzijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. De gebruiker mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de zaken aan derden verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten,schade en winstderving van de gebruiker en/of het recht van de gebruiker alsnog nakoming te vorderen niet aan.

 

Artikel 9:  Emballage

1.Emballage die bestemd is om meerdere malen te gebruiken, blijft eigendom van de gebruiker en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bedoeld is.
2. De gebruiker bepaalt of de wederpartij de emballage moet retourneren of dat hij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit laatste gebeurt.
3. De gebruiker mag voor deze emballage statiegeld aan de wederpartij berekenen. Indien de emballage door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de overeengekomen termijn, zal de gebruiker de emballage terugnemen. Het statiegeld wordt dan aan de wederpartij terugbetaald of verrekend met het statiegeld voor de emballage van een volgende levering. De gebruiker mag hierbij 10% handelingskosten in mindering brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
4. Indien de emballage beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij aansprakelijk voor deze schade en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. Indien deze schade hoger uitvalt dan het inrekening gebrachte statiegeld, hoeft de gebruiker de emballage niet terug te nemen. Hij mag deze dan tegen kostprijs, verminderd met het door de wederpartij betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.
5. Voor eenmalig gebruik bestemde emballage mag de gebruiker bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.


Artikel 10:  Klachten

1.De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze - bij gebreke daarvan - binnen 2 werkdagen schriftelijk aan de gebruiker. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten meldt de wederpartij direct na ontdekking - maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar nalevering.
3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
4. Indien bestelde zaken uitsluitend in bij de gebruiker voorradige(groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe - in de branche geaccepteerde -afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, kleuren en maten. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van de gebruiker en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. 
6. De wederpartij stelt de gebruiker in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit voor rekening van de wederpartij, ten zijde klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voorde wederpartij.
7. Retourzending vindt plaats op een door de gebruiker te bepalen wijze en inde originele verpakking of emballage.
8. Geen klachten zijn mogelijk over: a. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;b. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen; c. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt. 

 

Artikel 11:  Garanties

1. De gebruiker voert de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen. 
2. De gebruiker staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. De gebruiker informeert de wederpartij hierover. 
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert de gebruiker alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
6. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt de gebruiker - naar zijn keuze -voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken dan wel voor terug betaling van of een korting op de overeengekomen prijs.

Indiener sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.


Artikel 12:  Aansprakelijkheid 

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door de gebruiker gegeven garanties, aanvaardt de gebruiker geen enkele aansprakelijkheid.
2. De gebruiker is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien de gebruiker aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij de gebruiker hiervoor aanspreken.
6. De gebruiker is niet aansprakelijk - en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie - indien de schade is ontstaan door: b. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens de gebruiker verstrekte instructies,adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.; b. ondeskundig(e) bewaring(opslag) of onderhoud van de zaken; b. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatie; b. aanwijzing enof instructies van/namens de wederpartij; b. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of gebruikelijk is;b. of doordat de wederpartij of derden namens hem (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde hebben uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de gebruiker.
7. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de gebruiker de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.


Artikel 13:  Betaling

1.De gebruiker mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling vragen. 
2. Bij bestellingen via de website vindt betaling plaats op de wijze zoals aangegeven op de website, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. 
3. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend. 
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag de gebruiker bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag de gebruiker de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling, mag de gebruiker de overeenkomst,zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschorting recht heeft de gebruiker eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
8. Ontvangen betalingen brengt de gebruiker eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
9. De wederpartij mag de vorderingen van de gebruiker niet verrekenen met eventuele tegen vorderingen die hij op de gebruiker heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.


Artikel14:  Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van de gebruiker totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding,buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken, wordt telkens de partij behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht.Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij aanwezig zijn.
4. De wederpartij mag de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits hij bij zijn afnemers ook een eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
6. De wederpartij informeert de gebruiker direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
7. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van de gebruiker.
8. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft de gebruiker op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
9. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen de gebruiker en zijn werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.


Artikel 15:  Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. De gebruiker mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:

  a.in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
  b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld; e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van)zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

 Artikel16:  Overmacht

1.Bij overmacht van de wederpartij of de gebruiker, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van de gebruiker wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan zijn zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de gebruiker: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de gebruiker of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen of activiteiten van cybercriminelen waardoor de website niet (volledig)beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment nakomen.


Artikel17:  Annulering, opschorting

1.Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag de gebruiker van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van de gebruiker en afhankelijk van de al verrichte leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden. 
3. De gebruiker mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvordering en van de wederpartij.
4. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen per direct opeisbaar en mag de gebruiker deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de opschorting.
5. Kosten die voor de gebruiker voortvloeien uit het hervatten van de levering(en), zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag de gebruiker de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden. 

 

Artikel 18:  Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker, maar de gebruiker behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag de gebruiker ervoor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 7 januari 2019